Wat bieden wij?

Ons uitgangspunt is een evidence based werkwijze. Dit betekent dat wij kiezen voor een behandelaanbod dat in de praktijk zijn nut heeft bewezen. Wij gaan hier echter niet rigide mee om. In uw situatie kan mogelijk een andere keuze beter zijn. Dit alles gaat in nauw overleg met u, waarin uw hulpvraag centraal staat. Wij bieden u behandeling binnen de specialistische GGZ en de basis GGZ. De behandelingen vanuit de basis GGZ vinden echter alleen plaats binnen de langer durende trajecten. 

Uiteindelijk kunt u dan uw hulpvraag aanpakken met een selectie uit ons behandelaanbod wat onder andere bestaat uit:

 • Psychiatrisch onderzoek: Een psychiatrisch onderzoek lijkt op een medisch onderzoek, en dient om te achterhalen of er daadwerkelijk sprake is van een psychiatrische aandoening.
 • Psychologisch onderzoek: Het doel van een psychologisch onderzoek is het beter begrijpen van uw klachten en het geven van adviezen voor verdere behandeling. De onderzoeksresultaten geven inzicht in uw sterkere en zwakkere kanten en kunnen helpen bij het vinden van een geschikte behandeling.
 • Psycho-educatie: Het geven van voorlichting en advies met betrekking tot uw psychische klachten.
 • Farmacotherapie: Behandeling van uw psychische klachten met behulp van medicijnen.
 • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Deze therapie kan bij De-Kering op indicatie worden ingezet als onderdeel van uw behandeling.
 • PMT: Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten. Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van uw klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken. PMT kan op indicatie worden ingezet als onderdeel uw de behandeling bij De-Kering.

Steunend-structurerende -en inzicht-gevende gesprekstherapie gebruikmakend van elementen uit de: 

 • Schemagerichte therapie: Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt u de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen
 • Mentalisation Based Treatment (MBT): Is een behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Binnen deze behandeling staat bewustwording van uw handelen, gevoelens en gedrag met name binnen sociale interactie centraal. Vanuit deze bewustwording wordt gewerkt aan verandering.
 • Oplossingsgerichte therapie: Is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van uw sterke kanten en hulpbronnen. Samen met de hulpverlener onderzoekt u welke vaardigheden u al in huis heeft om uw problemen aan te pakken.
 • Herstel gerichte zorg: Herstel betekent het leren omgaan met een psychische aandoening en weer meer regie over uw eigen leven krijgen. Herstel gaat over overwinning en ontdekking. Het weer oppakken van sociale rollen en het herwinnen van eigen identiteit.
 • E-health modules: Deze modules kunnen worden ingezet om u te ondersteunen in uw gedragsverandering, bijvoorbeeld richting herstel of zelfstandigheid. Ze bieden u de mogelijkheid om zelf aan u behandeling of begeleiding te werken. U kunt deze modules begeleid of onbegeleid doorlopen.
 • Blended care behandeling: Is een combinatie van de behandelgesprekken die u heeft bij De-Kering en online hulpverlening via de e-health modules

Binnen onze behandeling vinden wij het in het kader van herstel belangrijk dat cliënten met chronisch psychiatrische problematiek de mogelijkheid hebben gebruik te kunnen maken van ervaringsdeskundigheid. Indien wenselijk kunnen zij hiervoor contact opnemen met de  Stichting Hersteltalent (https://hersteltalent.nl/). 

Familie en naasten kunnen bij de intake en/of een behandelsessie aanwezig zijn en/of betrokken worden bij huiswerkopdrachten en een rol spelen bij een eventuele terugvalpreventie. Over de invulling van de betrokkenheid van uw naaste(n) kunnen indien wenselijk  afspraken gemaakt worden tijdens de intake.